Syndyk sprzeda samochód osobowy Toyota Avensis Wagon 2.0 - Freemoto - ogłoszenia części motoryzacyjnych

Syndyk sprzeda samochód osobowy Toyota Avensis Wagon 2.0

25 900,00 zł

Opis dodatkowy

Syndyk masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie ruchomości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w postaci samochodu osobowego marki Toyota Avensis Wagon 2.0 Diesel MR’12 o numerze rej. WE627JK, rok produkcji 2014, VIN SB1ED76L10E136732, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Jerzego Gąskę w „Opinii nr P – 0875/20/2” z dnia 20 września 2020 r.
Z wyceną można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Pojazd nie znajduje się pod adresem biura Syndyka, tylko w innej lokalizacji w Warszawie. Brak możliwości uruchomienia pojazdu.
W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Cena wywoławcza: 25.900,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych) brutto.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r., do godz. 15:00. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 sierpnia 2021 r., godz. 12:45, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 12 sierpnia 2021 r., w biurze Syndyka, o godz. 12:45, jako integralna część konkursu ofert.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Informacje kontaktowe

Inne oferty sprzedającego

Syndyk sprzeda samochód Kia Ceed

8 200,00 zł

Syndyk sprzeda Toyote Avensis rok 2016

47 300,00 zł
© 2021 FreeMoto. All Rights Reserved.